התקשרו 050-5740150 לפרטים נוספים.
לשיחת חינם - לחץ כאן

הסכם מכירת רכב באדיבות קבוצת תמיר רכב

הסכם מכירת רכב שנערך ונחתם _________ ביום ___/___/___
בין : __________________ ח. פ/ת.ז ___________
מרחוב ___________מס' ________ ישוב _________ להלן : "המוכר"

לבין : _____________________ ח.פ /ת.ז ________________
מרחוב _______________ מס' ________ עיר _________
טלפון בבית_________________ טלפון בעבודה ___________________
להלן : "הקונה"

הוסכם והותנה בזאת כלהלן:

  1. הקונה קונה רכב מסוג _________דגם _______ שנת ייצור ________ מס' רישוי __________ק"מ __________ מס שילדה _____________מס מנוע ____________.
  2. המוכר מצהיר בזאת שידוע לו שהרכב אינו מעוקל ו/או משועבד לשום גוף שהוא ונקי מכל חוב שעבוד עיקול ותביעה מכל סוג שהיא והבעלות הרשומה בעת חתימת הסכם זה הינה של _________________
  3. הקונה מאשר בזאת כי ראה ובדק את הרכב, כי הוצגה לו היסטוריית הטיפולים של הרכב וכי נתבקש על ידי המוכר/ת לבדוק את הרכב במכון בדיקה לפי בחירתו ועל כן הוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או פגם לרכב ו/או למרכב הרכב ו/או למערכות הרכב. מכון בדיקה ______________ מס' טופס בדיקה ______________
  4. הקונה ישלם למוכר בגין הרכב סך של _________________ ש"ח במילים ________________________
  5. העברת הבעלות על הרכב תיעשה עם גמר כל התשלומים ועל חשבון הקונה "מובהר בזאת כי אף במקרה של נזק או אובדן לרכב ו/או לצד ג', הקונה מחויב להשלים את יתרת התמורה לידי המוכרת כאמור בסעיף 4 לעיל, אף אם טרם עברה הבעלות ברכב על שם הקונה. הקונה מוותר בזאת על כל טענה כנגד בעלותו ברכב ו/או חיובו לשאת בהוצאות הנזק ו/או האובדן ו/או הוצאות צד ג'.
  6. כל המפר הסכם זה ישלם לצד השני סך של 5000 ש"ח.
  7. כמו כן מוסכם שכל דו"ח ו/או עבירת תנועה או כביש 6 שתיעשה מיום מסירת הרכב לקונה תהייה באחריות הקונה.
  8. הקונה מצהיר בזה שידוע לו שלרכב אין ביטוח חובה ומקיף בתוקף.
  9. הקונה אחראי על ביצוע ביטוח חובה לרכב מעת קבלת הרכב לרשותו.
  10. אם הקונה הינה חברה או תאגיד, מצהיר החתום מטה, מר _______ ת.ז. _______ כי הינו מוסמך להתקשר בהסכם זה בשם החברה ולחייבה וכי הסכם זה אושר על ידי החברה בהתאם למסמכי היסוד שלה. הח"מ אף ערב באופן אישי לכל התחייבויות החברה על פי הסכם זה"

אמצעי המיגון ברכב יהיו כפי שהם גם אם אינם תקינים לחלוטין.

ולראייה באו הצדדים על החתום

הקונה: ______________                 המוכר: ______________

חזור לדף הבית - תמיר מכירת רכב

דייהטסו סיריון
דייהטסו סיריון
פורד פוקוס
פורד פוקוס
שברולט אופטרה
שברולט אופטרה
מאזדה 2
מאזדה 2
כתבו עלינו
מגזין העמק 04.12